Jesteś tutaj: Strona główna

Strona główna

CIEPŁA WODA
 

Proponujemy rozszerzenie usługi sprzedaży ciepła o usługę sprzedaży ciepłej wody użytkowej.


SPRZEDAŻ OPAŁU
 

Oferujemy na sprzedaż różnego rodzaju materiały opałowe.

 


PRZETARGI
 

Informacje o aktualnych i archiwalnych przetargach dostępne na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej.Informacja w sprawie cen dla Odbiorców upoważnionych
w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023
 r.

 

W dniu 23.02.2023 r. została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie cen stosowanych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022r., powiększonych o 40 %. Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła. Ceny maksymalne dla ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu umieszczone zostały na stronie nr 221 Informacji Prezesa URE.


 

 

Informacja o cenach ciepła z rekompensatą oraz maksymalnych cenach dostawy ciepła

 

Informacja dla klientów związana jest z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). oraz ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw...

  

Informacja o zmianie XX Taryfy dla ciepła

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu uprzejmie informuje, iż Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki  Nr OWR.4210.100.2022.335.XX.MRK z dnia 24 stycznia 2023 r. została zatwierdzona  i opublikowana w dniu 25 stycznia 2023 r. w Biuletynie Branżowym - Ciepło  Nr 43 (2231) Zmiana XX Taryfy  dla ciepła.

Zmiana XX Taryfy dla ciepła wprowadzona zostanie do stosowania od dnia 9 lutego 2023 r.


 

ZEC Bolesławiec gwarantuje dostawy ciepła dla swoich odbiorców

 

Na rynku energetycznym mamy dzisiaj do czynienia z nadzwyczajną sytuacją ekonomiczno-surowcową. Wprowadzenie embarga na dostawy węgla ze wschodu spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, ograniczony dostęp do surowców energetycznych oraz inflacja, która spowodowała wzrost pozasurowcowych kosztów wytworzenia ciepła i jego przesyłu, znacznie pogorszyło sytuację gospodarczą, co przełożyło się na kolejny, gwałtowny wzrost cen zakupu węgla, gazu i innych paliw.

Z uwagi na wspomnianą sytuację nastąpił wzrost ceny nabycia węgla, w zależności od jego pochodzenia (krajowy, zagraniczny) i miejsca zakupu (bezpośrednio w kopalni, na giełdzie) od ok. 100% do nawet 300-400%. ZEC prowadzi obecnie końcowe rozmowy z Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG) i jest bliski zakontraktowania wymaganej ilości węgla polskiego. Trwają również starania o uzyskanie jak najniższej ceny zakupu węgla, która może wzrosnąć o ok. 100%. Spowoduje to wzrost wydatków przeznaczonych na ten cel z kwoty ok. 5,5 mln. zł w 2021r. do kwoty ponad 10,2 mln. zł. w 2022r. PGG nie podała jeszcze cen nabycia węgla w 2023r., ale przewiduje się jej znaczny wzrost.

Dodatkowym elementem mającym znaczny wpływ na cenę produkowanego ciepła są ceny zakupu uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich 3 latach wzrosły drastycznie, ponad pięciokrotnie. Spowodowało to wzrost kosztów poniesionych z tego tytułu: z 3,8 mln. zł. w 2020r. do 8,6 mln. zł. w 2021r. Przewidywane koszty w 2022r. wyniosą ponad 10,5 mln. zł.

W związku z niezależnymi od ZEC wzrostami cen, w celu utrzymania ciągłości świadczonych usług, koniecznym jest urealnienie cen sprzedaży ciepła systemowego, dostosowanych do istniejącego wzrostu kosztów.

Należy dodać, że cena ciepła systemowego jest pod ścisłą kontrolą Państwa – regulowana i zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ZEC Bolesławiec produkując ciepło przestrzega surowych, unijnych norm ochrony środowiska. Odprowadzanie spalin odbywa się w sposób zintegrowany i kontrolowany, za pomocą dwustopniowego układu odpylania, składającego się z multicyklonów oraz baterii cyklonów NG-1 nowej generacji. Takich norm nie spełniają rozproszone źródła ciepła niskiej emisji, np.: indywidualne piece czy kotłownie, w których spalane mogą być paliwa niskiej jakości, często też śmieci, co jest głównym powodem zanieczyszczenia powietrza.

Oferowane przez ZEC ciepło systemowe, przy ostatnich zawirowaniach na rynku gazowym i cenie gazu, jest jednym z najtańszych, bezpiecznych oraz wygodnych form ogrzewania. Cena za 1 GJ (opłata stała + opłata zmienna) wg. taryfy przyjętej przez URE należy do jednych z najniższych w regionie. Korzystanie z ciepła ZEC eliminuje również np.: konieczność wykonywania przeglądów swoich urządzeń grzewczych oraz zakupu opału. Z ciepła systemowego można korzystać zawsze, gdy jest taka potrzeba.

Spółka ZEC wystąpiła do Premiera Rządu RP z apelem o wsparcie dla pilnych działań, korzystnych dla odbiorców ciepła systemowego, takich samych jakie zastosowano dla odbiorców energii elektrycznej i gazu. Obecnie występuje zróżnicowanie wsparcia odbiorców w zakresie zaspokajania ich potrzeb cieplnych, w zależności od tego, czy odbiorcy zapewniają potrzeby cieplne samodzielnie (przy użyciu gazu lub energii elektrycznej) czy za pośrednictwem sieci ciepłowniczych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na forum Unii Europejskiej wystąpiło również o przeprowadzenie głębokiej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, mającej na celu zawieszenie/obniżenie/ustabilizowanie cen uprawnień emisyjnych, poprzez np.: wykluczenie z handlu uprawnieniami instytucji finansowych tzw. ,,spekulantów” i umożliwienie zakupu uprawnień tylko przez podmioty, które są objęte systemem. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowałoby przewidywalność i ustabilizowanie ceny zakupu uprawnień do emisji CO2, co jest bardzo ważnym elementem w planowaniu procesu inwestycyjnego.

ZEC, w celu zdywersyfikowania źródeł ciepła, przygotował Studium Wykonalności przebudowy systemu ciepłowniczego miasta z możliwością wykorzystania kogeneracji (energia cieplna i energia elektryczna z gazu ziemnego) jak również wystąpił do Polskiego Instytutu Geologicznego z prośbą o wydanie opinii w sprawie ewentualnego występowania w Bolesławcu wód geotermalnych i możliwości ich wykorzystania dla celów ciepłowniczych. Otrzymana opinia przedstawia potencjał geotermalny jako umiarkowanie pozytywny. Należy dodać, że energia cieplna uzyskana z geotermii należy do najbardziej stabilnych Odnawialnych Źródeł Energii.


 

Sezon grzewczy 2021/2022  zakończony.

ZEC Bolesławiec rozpoczyna prace remontowe.

 

Sezon grzewczy 2021/2022 został zakończony. Spółka ZEC przystępuje do wykonywania niezbędnych przeglądów i prac konserwacyjno-remontowych.  

Termin zakończenia dostarczania ciepła do budynków odbywa się zawsze na pisemne wnioski Odbiorców (tj.: instytucji publicznych, spółdzielni mieszkaniowej,  zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli,  i innych).
W tym roku zakończenie sezonu grzewczego nastąpiło, w porównaniu do roku poprzedniego, znacznie wcześniej.

Miniony sezon grzewczy był jednym z najtrudniejszych w historii działalności Spółki. W trakcie roku nastąpił nieprzewidywalny wzrost kosztów prowadzonej działalności, co było spowodowane  gwałtownym wzrostem cen zakupu uprawnień do emisji CO2.
To spowodowało, że ZEC musiał wydatkować za 2021r. ponad 8,6 mln. zł. na zakup uprawnień, czyli o ponad 3,5 mln. zł. więcej niż przewidziano w budżecie Spółki (w tym roku z tego tytułu wydatkowana na ten cel kwota może wynieść ponad 10 mln. zł.).  Taka istotna zmiana spowodowała konieczność przyjęcia przez Urząd Regulacji Energetyki wyższej taryfy sprzedaży ciepła. Z analizy sytuacji wynika, że powodem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim jest dopuszczenie do tego rynku funduszy inwestycyjnych, banków i innych „graczy” z rynków finansowych, którzy spekulują na giełdzie cenami uprawnień.  Odbywa się to ze szkodą dla całej branży energetycznej i odbiorcy końcowego, powodując wzrost cen za energię elektryczną i cieplną. W chwili obecnej trwają w Unii Europejskiej próby powrotu do sytuacji kiedy uprawnienia były dostępne tylko dla firm wytwarzających energię.

Obecnie ZEC przystępuje do wykonania przeglądów, konserwacji oraz remontów kotłów i systemu ciepłowniczego. Niezbędne do wykonania prace są bardzo ważnym elementem skutkującym brakiem awaryjności systemu w trakcie trwania sezonu grzewczego Najważniejszych obecnie zadaniem jest wykonanie w kotłach remontu generalnego 3 pokładów rusztów oraz remont odżużlacza, polegający na wymianie łańcuchów, zgrzebeł i kół prowadzących. Wysokie kompetencje pracowników ZEC pozwolą na wykonanie ww. remontów „siłami własnymi” i wpłynie na uzyskanie przez Spółkę znacznych oszczędności.

Spółka prowadzi rozmowy z dostawcami paliw kopalnych: Polską Grupą Górniczą S.A. oraz Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.  w zakresie zabezpieczenia dostaw paliw (w przypadku PSG dotyczy to możliwości przyłączenia do sieci gazowej planowanych do wykonania obiektów kogeneracji). Niestety, trudna sytuacja występująca na rynkach energetycznych powoduje, że ceny paliw w przypadku ich zakontraktowania mogą znacznie wzrosnąć.

ZEC, w celu zdywersyfikowania źródeł ciepła wystąpił do Polskiego Instytutu Geologicznego z prośbą o wydanie opinii w sprawie występowania w Bolesławcu wód geotermalnych i możliwości ich wykorzystania dla celów ciepłowniczych. Otrzymany dokument przedstawia potencjał geotermalny jako umiarkowanie pozytywny i w celu ewentualnego podjęcia kolejnych kroków (aplikowanie o środki zewnętrzne, dokonanie odwiertu celowego, poprzedzonego przygotowaniem projektu, wyborem nadzoru geologicznego i innych)  Spółka ponownie wystąpiła do PIG o doprecyzowanie wydanej opinii. W tym celu ZEC nawiązał również kontakt z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

  

ZEC Bolesławiec podłącza kolejną nieruchomość.

 

 

 

W dniu 10.08.2021 r. zakończona została budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Bolesława Prusa 14/15 w Bolesławcu.

We współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego
w Bolesławcu  ukończono kolejną inwestycję, będącą kontynuacją podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej mieszkańców Rynku
i okolicznych ulic. Korzystanie z miejskiej ciepłej wody użytkowej oraz ciepła sieciowego pozwoli na zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawi komfort i stan zdrowia okolicznych mieszkańców.

 

 

 

W ostatnich latach zrealizowana została inwestycja polegająca na przyłączeniu bolesławieckiej starówki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonana inwestycja umożliwia podłączanie do sieci poszczególnych budynków i dostarczenie do mieszkań i lokali użytkowych systemowego ciepła i ciepłej wody użytkowej. W wyniku wykonywania przez ZEC i Zarządcę Nieruchomości TBS inwestycji przy ul. Bolesława Prusa w Bolesławcu, kolejni mieszkańcy będą mogli skorzystać z tych udogodnień.

Korzystanie z ciepła systemowego ZEC zmniejsza niską emisję, która jest  bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia. Niska emisja polega na emitowaniu do atmosfery (do wysokości ok. 20 m) gazów nieoczyszczonych, np. z pieców w domkach jednorodzinnych oraz budynkach wielolokalowych, w których mieszkania wciąż są ogrzewane piecami na węgiel lub lokalnymi kotłowniami. Spala się w nich często węgiel niskiej jakości, drewno oraz niestety śmieci, w tym plastiki, które przy spalaniu wydzielają najwięcej trujących substancji. Wspólnie ze spalinami transportowymi niska emisja tworzy toksyczne dymy w bezpośrednim otoczeniu człowieka i przenika do płuc i krwiobiegu. W przypadku ZEC, ciepło pochodzi z tzw. wysokiej emisji, która polega na emitowaniu do atmosfery powstających spalin, na wysokość ponad 40 m. Oczyszczone, przy pomocy dwustopniowego układu odpylania spaliny rozpuszczają się w dużej masie powietrza, ulegając rozcieńczeniu. Przez to, że gazy są oczyszczone i uwalniane na znacznej wysokości nie zagrażają ludziom w sposób bezpośredni.

Korzystanie z systemowego ciepła ZEC zwiększa również bezpieczeństwo użytkowania. Eliminuje się ewentualne zagrożenie wybuchem gazu, pożarem czy zaczadzeniem się tlenkiem węgla np. poprzez wadliwy i niesprawny junkers, kocioł gazowy, piec na opał stały czy przez niesprawne kominy i przewody dymowe. Bezobsługowość i efektywność ekonomiczna tzn. nie ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z konserwacją, remontem lub wymianą junkersów, kotłów gazowych, koniecznością dokonywania kominiarskich przeglądów przewodów dymowych, jest kolejną przewagą ciepła i ciepłej wody użytkowej z ZEC. Takie roz­wią­za­nie ma też inne zalety. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zajmo­wał pie­c gazowy, nie musisz się wię­cej mar­twić o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, bo do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę, więc możesz spać spokojnie. Ponadto oszczę­dzasz, bo po odkrę­ce­niu kranu tempera­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna. 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZEC BOLESŁAWIEC

 

Masz ciepło w kaloryferze, masz ciepłą wodę w kranie od razu !!  

To takie wygodne !!

Zgłoś się do swojego Zarządcy !! Zgłoś się do nas !!    

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. K.I. Gałczyńskiego 51, 59-700 Bolesławiec

www.zec.boleslawiec.pl,  e-mail: sekretariat@zec.boleslawiec.pl,  tel. 75 732 08 43

 

 

 

 

 


Prace remontowe w ZEC Bolesławiec

 

Sezon grzewczy 2020/2021 został już zakończony i Spółka ZEC przystąpiła do wykonania niezbędnych przeglądów, konserwacji i remontów systemu ciepłowniczego.

Pierwszym zadaniem było wykonanie robót na kominie ciepłowni i przeglądu systemu sterowania ciepłowni,
co wymagało wygaszenia kotłów. Wraz z największymi odbiorcami ciepłej wody użytkowej tj. Spółdzielnią Mieszkaniową, Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, zakładami pracy ustalono termin przestoju na 4-5.06.2021r.
W trakcie wykonywania robót okazało się, że ustalony termin realizacji prac może zostać skrócony. Dzięki pracownikom ZEC pionu technicznego, posiadającym wysokie specjalizacje oraz ogromne doświadczenie, udało się  wyłączyć źródło ciepła, dokonać niezbędnych prac i ponownie dostarczyć ciepłą wodę użytkową do naszych mieszkań i zakładów pracy w tym samym dniu. 

Jednakże, pomimo tak krótkiego czasu przestoju w dostarczaniu ciepłej wody, przepraszamy naszych Klientów
za ewentualne utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość
– mówi Prezes ZEC Jarosław Kowalski. 

Kolejnym zadaniem wykraczającym poza standardowe remonty, które Spółka już rozpoczęła, jest dokonanie wymiany dwóch koszy węglowych kotłów. Zadanie to wymaga większego nakładu pracy, ale nie będzie miało wpływu na ciągłość dostaw ciepłej wody użytkowej do naszych Klientów. Kosze węglowe są to elementy kotła o bardzo dużych wymiarach, które są standardowo zamawiane wraz z montażem u producenta i których koszt  mógłby wynieść ponad kilkaset tysięcy złotych. Z uwagi na wysokie kompetencje pracowników Spółki zadanie zostanie zrealizowane „siłami własnymi”, co wpłynie na osiągnięcie znacznych oszczędności. Do wykonania remontu użyte zostaną również materiały trwalsze niż
w przypadku zamawiania u producenta standardowych koszy węglowych.

Planowana jest również do wykonania w przyszłym roku modernizacja nadziemnej sieci ciepłowniczej, znajdująca się przy ul. Wróblewskiego.

ZEC bardzo dziękuje naszym klientom za współpracę w trakcie już minionego sezonu grzewczego oraz za przekazane wszelkie informacje, które były nam pomocne w prowadzonej przez Spółkę działalności.


 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Centralnej, położonej przy ul. Gałczyńskiego, o mocy zainstalowanej 46,52 MW, opalanej miałem węgla kamiennego. Poza tym ZEC produkuje ciepło wykorzystując kotłownię parową opalaną gazem ziemnym o mocy 0,335 MW oraz dwie kotłownie wodne opalane  gazem ziemnym o łącznej mocy 0,4 MW. Spółka eksploatuje 263 węzłów cieplnych oraz ponad 37 km sieci ciepłowniczych, z czego 86% stanowią sieci preizolowane. ZEC zaopatruje w ciepło około 38% mieszkańców Bolesławca. Udział sprzedaży ciepła w podziale na grupy odbiorców kształtuje się następująco: 59% - odbiór ciepła na cele mieszkaniowe; 21 % - odbiorcy z sektora publicznego; 17% - odbiorcy z sektora przemysłu; 3% - pozostali odbiorcy. Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Miejska Bolesławiec.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. K. I. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec


Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS : 0000055433
REGON : 230443162
NIP : 612-000-42-97
Kapitał zakładowy : 11 473 500 zł

USŁUGA WAŻENIA

 

Usługa ważenia w cenie 22,14 zł, waga o nośności 50 ton.


USŁUGA EKSPLOATACJI WĘZŁÓW CIEPLNYCH
 

Poszerzamy zakres naszych usług! Eksploatuj swój węzeł cieplny z ZEC, a wydłużysz okres funkcjonowania aparatury węzła, unikniesz przykrych niespodzianek z bardzo drogą wymianą urządzeń.


MAPA SIECI

Powiększ mapę

 

Pobierz mapę

 

BOLESŁAWIEC

TARYFA DLA CIEPŁA

Zmiana XX Taryfy dla Ciepła

od 09.02.2023 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2023 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 09.02.2023 r.


Nowa Taryfa dla Ciepła

od 05.10.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 05.10.2022 r.


Zmiana Taryfy dla Ciepła

od 24.03.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 24.03.2022 r.


Zmiana Taryfy dla Ciepła

od 12.02.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 12.02.2022
 r.


Taryfa dla Ciepła

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2021r.

obowiązuje od dnia 5 pażdziernika 2021r.

 Taryfa dla Ciepła 2021

NAGRODY:

laureat w latach:
2004, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018

PROJEKTY DOFINANSOWANE

ze środków WFOŚiGW
we Wrocławiu

czytaj więcej

SIEDZIBA ZAKŁADU

ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

CIEPŁOWNIA CENTRALNA

tel. 75 732-08-43
fax 75 732-08-40

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel. 993

E-MAIL

sekretariat@zec.boleslawiec.pl

 

© 2017 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego 51, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, numer tel. kom. do kontaktu: 881 466 166, adres e-mail: inspektor@zec.boleslawiec.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.