Jesteś tutaj: Taryfa dla ciepła » Informacja o cenach ciepła z rekompensatą

Informacja o cenach ciepła z rekompensatą

Informacja o cenach ciepła z rekompensatą oraz maksymalnych cenach dostaw ciepła

 

Informacja dla klientów związana jest z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). oraz ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw.

W ustawie tej zostały określone grupy odbiorców, zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, dla których będzie stosowana obniżona taryfa dla ciepła zawierająca ceny z rekompensatą.

Informujemy, że średnia jednoskładnikowa cena wytwarzania ciepła wynikająca z wprowadzonej do stosowania od 9 lutego 2023 r. Zmiany XX Taryfy dla ciepła wynosi 110,70 zł/GJ.

Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) w okresie od 9 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. dla uprawionych grup Odbiorców wymienionych poniżej będą stosowane stawki i ceny za ciepło - cena ciepła (zł/GJ), cena za zamówioną moc cieplną (zł/MW) oraz cena nośnika ciepła (zł/m3) - w wysokości pomniejszonej o rekompensatę, tj. odpowiednio:

Cena netto ciepła: 86,46 zł/GJ;

Cena netto za moc zamówioną: 112 171,57 zł/MW/rok, 9 347,63 zł/MW/miesiąc;

Cena netto nośnika ciepła: 18,62 zł/m3.

W rozliczeniach z pozostałymi Odbiorcami stosować się będzie: cenę ciepła (zł/GJ), cenę za zamówioną moc cieplną (zł/MW) oraz cenę nośnika ciepła (zł/m3) w wysokości wynikającej z zatwierdzonej dnia 24 stycznia 2023 r. Zmiany XX Taryfy dla ciepła, wprowadzonej do stosowania od 9 lutego 2023 r., a w przypadku gdyby zaistniała konieczność wprowadzenia kolejnych zmian taryfy, stosowane będą ceny i stawki opłat zgodne z tymi zmianami (po zatwierdzeniu przez Prezesa URE).

Stawki opłat za usługi przesyłowe w rozliczeniach ze wszystkimi Odbiorcami stosowane będą zgodnie z wprowadzoną do stosowania Zmianą XX Taryfy dla ciepła; obecnie rekompensata nie obejmuje cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję ciepła.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacjąna rynku paliw oraz niektórych ustaw Spółka informuje, że w okresie od 01.10.2022 r. do 8.02.2023 r. wzrost ceny dostawy ciepła dla systemu ciepłowniczego Ciepłowni Centralnej nie przekroczył 40%.

W dniu 23.02.2023 r. została opublikowana Informacja Prezesa URE nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie cen stosowanych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększonych o 40 %. Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych – wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła. Ceny maksymalne dla ZEC Sp. z o.o. w Bolesławcu umieszczone zostały na stronie nr 221 Informacji Prezesa URE.

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie ze zmienioną ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Spółka stosować będzie dla Odbiorców upoważnionych ceny wynikające z art.3a pkt 4 ustawy.


Wielkość zamówionej mocy cieplnej, ilość nośnika ciepła, ilość ciepła na fakturach będą danymi rzeczywistymi dla danego miesiąca poboru ciepła, ustalonymi na podstawie odczytów układów pomiarowych; w przypadku gdy z jednego węzła dostarczane jest ciepło zarówno do Odbiorców uprawnionych jak i pozostałych, wówczas podział rzeczywistego zużycia następował będzie w oparciu o złożone przez Odbiorców ciepła oświadczenia, w których określony został udział podmiotów upoważnionych do otrzymania rekompensaty.

Faktura wraz z załącznikiem zawierać będzie szczegółowe dane dotyczące ilości i wartości z rekompensatą i/lub bez rekompensaty, a także informację o kwocie pomniejszenia kosztów zakupu ciepła w wyniku zastosowanej rekompensaty.

Szacunkowa ilość ciepła podawana w oświadczeniu składanym przez Odbiorcę ciepła nie będzie ujmowana na fakturze, gdyż do rozliczenia za dany miesiąc przyjmowana będzie ilość zużytego ciepła na podstawie odczytów z układów pomiarowych.

 Podział na grupy Odbiorców, dla których stosowana będzie taryfa dla ciepła z rekompensatą:

 • Grupa I – gospodarstwa domowe to indywidualni Odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – brak obowiązku składania oświadczenia;
 • Grupa II – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych - w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych
  w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy - oświadczenie według wzoru umieszczonego poniżej;
 • Grupa III – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – oświadczenie według wzoru umieszczonego poniżej.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli oświadczenie będzie podpisane przez pełnomocnika nie widniejącego w oficjalnym rejestrze (np. KRS), prosimy o dołączanie do oświadczeń takiego pełnomocnictwa.

Oświadczenia mogą Państwo składać w następujący sposób:

 • na piśmie podpisane własnoręcznie - listownie (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie) lub osobiście w Sekretariacie Spółki, przy ul. Gałczyńskiego 51w Bolesławcu, w godz. 7:00-15:00;
 • drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email sekretariat@zec.boleslawiec.pl (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie).

 Oświadczenia należy również aktualizować przy każdej zmianie danych nimi objętych.

 

Okres obowiązywania i sposób wyliczania rekompensat z uwagi na aktualnie procedowaną w zmianę ustawy może ulec zmianie.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 Wzór oświadczenia grupa II

 Wzór oświadczenia grupa III

Cena ciepła z rekompensatą

 Ceny maksymalne

 Prezentcja cen

 

 

 


 

MAPA SIECI

Powiększ mapę

 

Pobierz mapę

 

BOLESŁAWIEC

TARYFA DLA CIEPŁA

Zmiana XX Taryfy dla Ciepła

od 09.02.2023 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2023 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 09.02.2023 r.


Nowa Taryfa dla Ciepła

od 05.10.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 05.10.2022 r.


Zmiana Taryfy dla Ciepła

od 24.03.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 24.03.2022 r.


Zmiana Taryfy dla Ciepła

od 12.02.2022 r.

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2022 r.

 Taryfa dla Ciepła 
od 12.02.2022
 r.


Taryfa dla Ciepła

Zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2021r.

obowiązuje od dnia 5 pażdziernika 2021r.

 Taryfa dla Ciepła 2021

NAGRODY:

laureat w latach:
2004, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018

PROJEKTY DOFINANSOWANE

ze środków WFOŚiGW
we Wrocławiu

czytaj więcej

SIEDZIBA ZAKŁADU

ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

CIEPŁOWNIA CENTRALNA

tel. 75 732-08-43
fax 75 732-08-40

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel. 993

E-MAIL

sekretariat@zec.boleslawiec.pl

 

© 2017 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ul. Gałczyńskiego 51, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, numer tel. kom. do kontaktu: 881 466 166, adres e-mail: inspektor@zec.boleslawiec.pl
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.