Jesteś tu » Cennik

Stawki opłat za dodatkowe usługi wykonane na zlecenie odbiorcy

 

Lp.    

RODZAJ USŁUGI 
STAWKA OPŁATRY NETTO
1. Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła, nie wynikające z umowy                                                      
130,00 zł/przyłącze
2. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego 185,00 zł
3. W przypadku powiadomienia dostawcy o naruszeniu (uszkodzeniu) plomby pobiera się 50% wysokości opłaty ustalonej w pkt. 2
4. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne podłączenie instalacji 270,00 zł
5. Opłata za dodatkowe zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zgodnie z poniesionymi kosztami
6. Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby legalizacyjnej założonej przez Główny Urząd Miar zgodnie z poniesionymi kosztami
7. Opłata za  zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego przez odbiorcę pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości, obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody
8. Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego (opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego stanowi sumę iloczynów ilości usług wykonanych przez pogotowie ciepłownicze i stawek za ich wykonanie):
A Uzupełnienie instalacji 62,00 zł
B Wyłączenie i włączenie pionu 62,00 zł
C Odpowietrzanie instalacji odbiorcy (w przypadku, gdy instalacja odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub kotłowni dostawcy) 62,00 zł
D Zmiana nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-dobowych dla Odbiorców zasilanych z węzłów lub kotłowni będących ich własnością:
* Zmiana parametrów krzywej grzania 30,00 zł
* Zmiana programu czasowego obniżeń temperatury 30,00 zł
* Zmiana nastaw - temperatury c.w.u., m.in. ciśnienia w instalacji 59,00 zł
* Wprowadzenie programu wakacyjnego 87,00 zł
* Zmiany w programie sterownika 59,00 zł
* Sprawdzenie układu automatyki, lokalizacji awarii, wskazanie przyczyn 174,00 zł
* Odbiór techniczny węzła cieplnego 120,00 zł
* Drobne naprawy (np. wymiana uszczelek, konserwacja) zgodnie z poniesionymi kosztami
E Wyłączenie węzła cieplnego 32,00 zł
F Włączenie węzła cieplnego 66,00 zł
G Spuszczenie wody z instalacji 66,00 zł
H Napełnienie instalacji 120,00 zł
I Odcięcie przyłącza 62,00 zł
J Włączenie przyłącza 62,00 zł
K Dojazd pogotowia technicznego 4,00 zł/1km
9 Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami 60,00 zł
10 Opłata za uzgodnienie dokumentacji technicznej kotłowni, węzła cieplnego 120,00zł
11 Sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres 12 miesięcy 22,00 zł
12 Sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres powyżej 12 miesięcy                                                  32,00zł

Do stawek opłat doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.


ciepła woda sieciowa

Taryfa dla ciepła

 

AKTUALNOŚCI
NASZE NAGRODY

    Laureat w latach:

      2004, 2009, 2010, 2011, 2014

-------------------------------------

Projekt dofinansowany

ze środków WFOŚiGW

we Wrocławiu

Czytaj więcej »

Siedziba Zakładu
ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec

Ciepłownia Centralna
tel. 75 732-08-43
fax 75-732-08-40

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993

© 2009 ZEC Bolesławiec
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl